Sabiedriskās apspriešanas sanāksme02/10/07

”Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 23.08.2007. lēmumu Nr.714 (sēdes protokola izraksts Nr.16, 32.&) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma apstiprināšanu un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu Daugavpilī, Vidzemes ielā 134A un tai piegulošajai teritorijai” ir uzsākta detālplānojuma izstrāde.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja - Inta Ruskule, Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta teritorijas plānotāja.

Detālplānojuma mērķis ir precizēt pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktās atļautās izmantošanas - jauktas apbūves un mazstāvu dzīvojamo māju – realizācijas iespējas.

Sabiedriskās apspriešanas pirmā posma termiņš noteikts no 20.09.2007. līdz 08.10.2007. Sabiedriskās apspriešanas pirmā posma sanāksme notiks 04.10.2007. plkst.15.00 Kr. Valdemāra ielā 13, 2.stāva zālē. Ar sabiedriskās apspriešanas materiāliem var iepazīties Daugavpils pilsētas domē Kr. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī vai Kr.Valdemāra ielā 13, Daugavpilī.

Detālplānojuma izstrādi veic SIA “Reģionālie projekti”. Priekšlikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz rakstiskā veidā Daugavpils pilsētas domē, Kr.Valdemāra ielā 1, pašvaldības darba laikā vai SIA „Reģionālie projekti” darbdienās no plkst.9:00 līdz 18:00 vai nosūtot pa pastu līdz 08.10.2007.- SIA „Reģionālie projekti”, Kr.Valdemāra iela 28, Daugavpils, LV-5403.„

Автор: Daugavpils

Добавить коментарий
Автор:
Комментарий:
Код проверки:
Captcha